Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

 

Miło nam poinformować wszystkich Sympatyków naszej szkoły, że zostaliśmy uhonorowani prestiżowym certyfikatem „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Organizatorzy – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) wraz z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji – docenili nasze działania i uznali, że zasługujemy na miano szkoły przyjaznej dyslektykom. Cieszymy się z tego wyróżnienia, które będzie nas jeszcze bardziej mobilizowało, aby ze szczególną uwagą i troską podchodzić do dzieci mających problemy dyslektyczne w naszej szkole. 

 

Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku szkolnym - I - III klasa - jeśli u dziecka stwierdzamy wiele z poniższych objawów, wskazuje to na ryzyko dysleksji u dziecka. Potrzebne są dodatkowe oddziaływania korekcyjne zarówno w domu jak i w szkole.

Objawy ryzyka dysleksji

Obniżona koordynacja wzrokowo ruchowa, dziecko

 • niechętnie rysuje, maluje, wycina
 • zbyt mocno przyciska ołówek/długopis/kredkę podczas pisania/rysowania
 • z trudem rysuje figury geometryczne, odwzorowuje układy figur
 • z trudnością rysuje szlaczki i pisze litery w liniaturze
 • pisze wolno, z trudem, litery są niekształtne
 • kartki w zeszycie często mają "ośle uszy"
 • z trudem rzuca do celu, łapie piłkę

Mała sprawność ruchowa całego ciała:, dziecko

 • ma trudności w nauczeniu się jazdy na rowerze dwukołowym, wrotkach, łyżworolkach;
 • niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, gdyż jest niezborne ruchowo

Obniżona sprawność ruchowa rąk, dziecko

 • ma trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych - ubieranie się (np. zapinanie guzików, wiązanie obuwia), jedzeniem (np. posługiwanie się nożem i widelcem) itp.

Zaburzone funkcje językowe

 • wady wymowy
 • trudności w ujmowaniu zależności przestrzennych: nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz;
 • przekręcanie złożonych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza),
 • trudności z pamięcią fonologiczną, sekwencyjną czyli trudności dotyczące zapamiętywania sekwencji nazw, np. nazw dni tygodnia, pór roku, nazw kolejnych posiłków, sekwencji czasowej: wczoraj – dziś – jutro i sekwencji cyfr: szeregów 4–cyfrowych: wierszy, piosenek, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie,
 • trudności z szybkim wymienieniem nazw, np. szeregu słów,
 • wolne tempo nazywania szeregu prostych obrazków,
 • trudności z nazywaniem i zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr, powtarzaniem z pamięci szeregu słów oraz szeregów cyfrowych (złożonych z pięciu cyfr),
 • trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;

 

Funkcje wzrokowe

 • trudności z abstrahowaniem elementów z całości i/lub z ich syntetyzowaniem w całość, np. układania układanki,
 • trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter m–n, l–t–ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p–g–b–d);

Lateralizacja – utrzymywanie się oburęczności;

Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

 • trudność z jednoczesnym wskazaniem na sobie części ciała, i określaniem ich terminami : prawe – lewe np. odróżnianiem prawej i lewej ręki, strony ciała,
 • trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie, np. droga na prawo, zaś drzwi na lewo,
 • pisanie liter i cyfr zwierciadlanie i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony;

orientacja w czasie

 • trudności z określaniem pory roku, dnia, czasu na zegarze;

Czytanie bardzo wolno czyta – prymitywna techniki (głoskowanie lub sylabizowanie z wtórną syntezą słowa), ale mało błędów,

 • bardzo szybko czyta, lecz popełnia przy tym wiele błędów – wynikają one z tego, że dziecko domyśla się treści na podstawie kontekstu,
 • niewłaściwie i słabo rozumie przeczytany tekst;

Pisanie

 • trudność z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter o skomplikowanej strukturze (np. wielkie litery pisane: F, H, L, G),
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu, np. l–t–ł, m–n,
 • mylenie liter identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni: p–b–d–g,
 • popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów;
 • myleniem liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie (np. głoski z–s, w–f, d–t, k–g), trudnościami z zapisywaniem zmiękczeń, myleniem głosek i–j, głosek nosowych ą–om, ę–en,
 • nagminnym opuszczaniem, dodawaniem przestawianiem, podwajaniem liter i sylab,
 • pisaniem wyrazów bezsensownych,
 • nasilonymi trudnościami podczas pisania ze słuchu (dyktanda).

 

Bibliografia:

 1. M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002,
 2. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, OPERON, Gdynia 2004

 

------------------------------------------------------

W pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji, dysleksją warto stosować różnorodne ćwiczenia. Najlepiej rozwijać różne umiejętności poprzez zabawę, np.:

 

ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, liter, gra w memory
 • układanie puzzli/układanek, układanie obrazka po uprzednim rozcięciu
 • wyszukiwanie obrazków opisanych słownie
 • zabawa w lustro - dzieci stają naprzeciw siebie, jedno jest lustrem, drugie pokazuje różne ruchy, dziecko-lustro powtarza je
 • wyszukiwanie różnic na 2 obrazkach
 • układanie tangramów
 • segregowanie tych samych liter, wyrazów, kształtów, kolorów
 • układanie ciągów obrazków według wzoru

 

ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

 • określanie strony, z której dochodzi dźwięk
 • różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty i instrumenty
 • zastępowanie poleceń słownych systemami dźwięków
 • zabawa w łańcuch - pierwsza osoba mówi wyraz, kolejna mówi wyraz, który zaczyna się na ostatnią literę słowa wypowiedzianego przez pierwszą osobę itd.
 • czytanie dziecku wierszy - rozwija świadomość fonologiczną, pamięć.
 • wystukiwanie rytmów zgodnie z podanym wzorem
 • zabawa w kończenie słów
 • segregowanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się określoną głoską
 • przyporządkowywanie podpisu do obrazka

 

ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • zabawa ze skakanką
 • gra w gumę
 • zabawa w klasy
 • rzucanie do celu
 • wycinanie, wyklejanie
 • nawlekanie koralików
 • przewlekanie nitki po konturach kartki (wcześniej należy wykonać dziurki) lub wykorzystanie do tego gier typu "przewlekanki"
 • pisanie po śladzie (można do tego wykorzystać "magiczne flamastry" - zmieniają kolor)
 • rysowanie szlaczków
 • rozwiązywanie labirynów
 • kopiowanie obrazków, figur przez kalkę