Aktualności

najnowsze informacje i wydarzenia

Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej Warszawa, 10.06.2024 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa, w porozumieniu z Radą Rodziców SP158, zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia organizacji zbiorowego żywienia na rok szkolny 2024/2025.

Najem lokali oraz organizacja żywienia zbiorowego obejmuje okres od 01.09.2024 do 30.06.2025. Wybrany Najemca zobowiązany będzie zapewnić wyżywienie w czasie roku szkolnego 2024/2025. W celu przygotowania rzetelnej oferty konkursowej niezbędne będzie przeprowadzenie wizji lokalowej i sprzętowej w siedzibie Wynajmującego. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok z Najemcą na warunkach zawartych w ofercie oraz za porozumieniem stron.

Wynajmujący zobowiązany będzie wyposażyć lokal użytkowy w brakujący sprzęt ustalony w formie protokołu z wizji lokalowej. Dodatkowo Wynajmujący zapewni ofertę tzw. baru sałatkowego (surówkowego) do obiadu w formie bufetu szwedzkiego (nie mniej niż 3 rodzaje do wyboru) w ilości niezbędnej do wyżywienia wszystkich uczniów, którzy wykupią obiad.

Mile widziane będzie zaproponowanie rozwiązania dotyczącego obsługi elektronicznej w zakresie wydawania posiłków oraz komunikacji z rodzicami, w tym sprawnego odwoływania i zamawiania posiłków.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie,             ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Wynajmującego lokal, tj. w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie kompletnej, podpisanej oferty wraz z wymaganymi dokumentami.
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym druku Oferta.
  2. Oferent powinien złożyć ofertę w wersji papierowej.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły, w zaklejonej kopercie.
  4. Na kopercie należy umieścić widoczny napis:

OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 158 IM. JANA KILIŃSKIEGO

Nie otwierać przed 27 czerwca 2024 r, godz. 7.30

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Zaproponowanie minimalnej stawki czynszu za lokal, nie mniejszej niż 25 zł netto
   za 1 m2 przedmiotu najmu. Od dnia obowiązywania umowy Najemca pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni, stołówki i zaplecza związanego z ich funkcjonowaniem,
   w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem środków żywnościowych, utylizacją odpadów (separator tłuszczu, opłata za wywóz nieczystości), zużyciem mediów oraz  odpowiednimi dopuszczeniami przez wyspecjalizowane instytucje.
  2. W Ofercie należy uwzględnić maksymalną stawkę za posiłki wyrażoną w kwocie brutto, z tym że każdy posiłek powinien być wyrażony oddzielnie, tj. cena za: śniadanie, zupę, II danie, zestaw powiększony, podwieczorek.  Należy podać cenę jednostkową za każdy rodzaj posiłku oraz cenę za cały obiad w abonamencie.
  3. Cenę wydawanych posiłków w stołówce należy skalkulować w oparciu o katalogi przykładowych jadłospisów zgodnych z wytycznymi żywienia dzieci w wieku szkolnym.
  4. Zagwarantowanie oferty tzw. baru sałatkowego (surówkowego) w formie bufetu szwedzkiego do obiadu (nie mniej niż 3 propozycje do wyboru) w ilości niezbędnej
   do wyżywienia wszystkich uczniów, którzy wykupią obiad.
  5. Zagwarantowanie sprzedaży kanapek / zdrowych przekąsek / napojów od godz. 8.00 do godz. 16.00.
  6. Zagwarantowanie wysokiej jakości wydawanych posiłków – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
  7. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (lub osoby upoważnione przez Oferenta) we wskazanych miejscach na formularzu oferty, na załącznikach do Oferty oraz
   w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany.
  8. Załączone do oferty dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany
   do przedstawienia oryginałów załączonych kserokopii – do wglądu.
  9. Oferent powinien legitymować się doświadczeniem w świadczeniu usług podobnych do przedmiotu konkursu, tj. prowadzenia stołówki dla dzieci w wieku 6-16 lat.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Datę sporządzenia.
 2. Imię i nazwisko oraz adres Oferenta, będącego osobą fizyczną lub nazwę firmy.
 3. Adres do korespondencji wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail.
 4. Zaproponowaną wysokość stawki czynszu za lokal (stołówka, kuchnia wraz z zapleczem).
 5. Oferowane ceny posiłków.
 6. Wykaz doświadczenia zawodowegow zakresie zbiorowego żywienia, w tym w zakresie żywienia zbiorowego dzieci oraz referencje.
 7. Przykładowyjadłospis na miesiąc z podaniem składników wagowych (gramy), określenie alergenów w posiłkach.
 8. Oświadczenieo zapoznaniu się z warunkami konkursu określonymi w  regulaminie konkursu, w tym z projektem umowy najmu lokalu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń.
 9. OświadczenieOferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
 10. Oświadczenie, że podmiot składający Ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 11. Oświadczenie, że podmiot składający Ofertę nie zalega z płatnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym.
 12. W przypadku najmowanych innych lokali od Miasta Stołecznego Warszawy – oświadczenieo adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
 13. Oświadczenie, że Oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.
 14. Zobowiązanie Oferenta, że przystosuje lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi normami.
 15. ZobowiązanieOferenta, że posiłki w całości będą przygotowywane w kuchni Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.
 16. Zobowiązanie, że koszty wsadu posiłków nie będą niższe niż 50% ceny posiłków
  w rozliczeniu miesięcznym.
 17. Zobowiązanie Oferenta, że będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
 18. Zobowiązanie Oferenta, że nie będzie stosował mrożonych dań gotowych oraz produktów pakowanych próżniowo.
 19. Zobowiązanie,że do obiadu będzie przygotowany bar sałatkowy (przykłady, zdjęcia).
 20. Zobowiązanie, że Oferent będzie dostarczał do Dyrektora Szkoły w piątki 10-dniowy jadłospis na nadchodzące 2 tygodnie wraz z gramaturą posiłków oraz wyszczególnieniem składników wchodzących w skład posiłku (dieta zwykła, eliminująca, w tym: wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, bezlaktozowa, cukrzycowa, dostosowanie menu do wyznania ucznia).
 21. Zobowiązaniedo przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 48 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 22. Zobowiązanie, że Oferent zapewni możliwość wykupu różnych wersji posiłków zarówno w standardowej gramaturze jak i powiększonej, z określeniem których składników powiększenie. Możliwość wykupu dotyczy także diet eliminacyjnych.
 23. Zobowiązanie o zapewnieniu możliwości odwoływania posiłków w dniu rezygnacji do określonej godziny w sposób wskazany przez Ajenta.
 24. Propozycja wyposażenia lokalu w brakujące sprzęty.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu, wymieniony dokument zostanie złożony przed dniem zawarcia umowy najmu.
 2. Umowę spółki – do wglądu, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.
 3. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta) - w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy.
 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w Wykazie doświadczenia zawodowego.
 5. Podpisaną klauzulę zgodnie z wymogami RODO o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta (Załącznik nr 3) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasad jawności postępowania konkursowego oraz wynikach konkursu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
  1. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 07:30 w siedzibie Wynajmującego, z udziałem Komisji Konkursowej.
  2. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 1. Oferent jest związany ofertą 60 dni od dnia otwarcia oferty.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wybór oferty na prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, zostanie dokonany poprzez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
  nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa.
 2. Po analizie złożonych ofert, Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.  Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej:
  1. ceny za przygotowanie jednego posiłku,
  2. ceny za wynajem,
  3. atrakcyjności, różnorodności jadłospisów.
  4. Komisja może wystąpić z wnioskiem do Oferenta o uzupełnienie wymaganych dokumentów.
  5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia.

 

WYNIKI KONKURSU

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można uzyskać w dniu 28 czerwca 2024 r. po godz. 08.00, poprzez zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i / lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 831-13-27.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana w konkursie jako najkorzystniejsza, zostanie o tym zawiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.


PRAWA ORGANIZATORA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, zastrzega sobie prawo
do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

OSOBA DO KONTAKTU

Osobą zajmującą się postępowaniem ze strony Wynajmującego jest pani Hanna Laszkowska – kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. (22) 831-13-27.

 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

 1. Lokal użytkowy usytuowany jest w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego
  w Warszawie, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa. Powierzchnia lokalu stołówki i kuchni wraz
  z zapleczem wynosi 113 m2.    
 2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do pani Hanny Laszkowskiej – kierownika gospodarczego Szkoły.
 3. Stan prawny:lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 4. Stan techniczny:lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków Najemcy należeć będzie doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia kuchni szkolnej i jadalni zgodnie z obowiązującymi standardami i normami, we własnym zakresie i na własny koszt. Zakres doposażenia kuchni i jadalni zostanie ustalony w formie protokołu z wizji lokalnej.
 5. Lokal użytkowy wyposażony jest w:
 6. instalację elektryczną,
 7. instalację gazową,
 8. instalację wodno-kanalizacyjną,
 9. instalację c.o,
 10. instalację wentylacyjną,
 11. meble kuchenne,
 12. sprzęt kuchenny.

Informacja o posiadanych meblach kuchennych oraz sprzęcie kuchennym zostanie podana podczas wizji lokalowej w siedzibie Wynajmującego.

SZACUNKOWA LICZBA WYDAWANYCH POSIŁKÓW - 400  porcji.

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty.
  2. Wzór umowy najmu.
  3. Klauzula informacyjna RODO.
  4. Regulamin konkursu ofert.

 

Public Services

00-232 Warszawa ul. Ciasna 13 
tel. 22 8311327 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego © All Rights Reserved.

Powrót do góry