Godziny pracy biblioteki szkolnej w czasie nauki dzieci w szkole:

Poniedziałek 7:30 - 14:30
Wtorek 7:30 - 14:30
Środa 7:30 - 14:30 dzień wewnętrzny
Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:30

Regulamin biblioteki obowiązujący w okresie epidemii COVID 19

Na podstawie:

 • art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 479).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1389);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1394);
 • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
 • Zaleceń Biblioteki Narodowej w sprawie bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach.

Zasady korzystania z biblioteki związane z zapobieganiem szerzenia się epidemii COVID 19:

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 • W bibliotece, jako w ogólnodostępnej przestrzeni zamkniętej, wymagane jest noszenie maseczek przez czytelników.
 • W celu sprawdzenia, czy dana publikacja jest dostępna do wypożyczenia zalecany jest kontakt
 • za pomocą wiadomości w dzienniku Librus.
 • W bibliotece może przebywać maksymalnie 4 czytelników, zachowując między sobą dystans społeczny co najmniej 1,5 metra odległości.
 • Materiały czytelnicze zostają wyłączone z wolnego dostępu do regałów. Zbiory udostępnia pracownik biblioteki, zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki.
 • Uczniowie nie powinni samowolnie wymieniać się materiałami między sobą. Książki, zwrócone przez czytelników, pozostają przez 48 godziny (2 dni) w wydzielonym miejscu biblioteki.
 • Po upływie tego czasu materiały wracają do obiegu bibliotecznego.
 • Uczniowie, w miarę możliwości, odwiedzają czytelnię lub centrum komputerowe
 • w zorganizowanej grupie według przyjętego planu w celu ograniczenia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 • Biblioteka jest wietrzona co najmniej raz na godzinę oraz systematycznie dezynfekowana.
 • Na terenie biblioteki przestrzegane są ogólne procedury przeciwepidemiczne, obowiązujące w szkole.

Ogólne zasady wypożyczalni:

 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko 1 lekturę) na 2 tygodnie.
 • W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 • Książkę należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić ten sam tytuł lub inny uzgodniony z bibliotekarzem.
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) w trakcie roku szkolnego zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie, potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.
 • W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia i picia.

Zasady udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom klas 1-8:

 • Podręczniki są własnością Szkoły.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.
 • Według zaleceń MEN podręczniki mają być użytkowane przez co najmniej 3 lata szkolne.
 • Uczniowie zobowiązani są do szanowania podręczników (obłożenia podręcznika i niedokonywania w nim wpisów).
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzic ucznia zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz i przekazać go Szkole.
 • Przez zniszczenie podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z materiału.
 • Płyty dołączone do podręczników podlegają zwrotowi. Nie należy ich odrywać od zestawu.
 • Podręczniki należy zwrócić w wyznaczonym terminie, najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Jeżeli uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego powinien rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 • Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.