DOKUMENTY SZKOŁY
1  STATUT   
2  PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  
3  REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  
4  REGULAMIN ŚWIETLICY w okresie epidemii COVID-19
5  REGULAMIN BIBLIOTEKI w okresie epidemii COVID-19
6  REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
7  REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
9  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
10  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
11  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  
12  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
13  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
14  REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
15  PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI
16 PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SP 158 im. J.KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE
17 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA:  
  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
  MATEMATYKA
  JĘZYK POLSKI
  HISTORIA
  JĘZYKI OBCE
  GEOGRAFIA
  CHEMIA
  WYCHOWANIE FIZYCZNE
  WOS
  ETYKA
  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
  PLASTYKA
  TECHNIKA
  MUZYKA
  PRZYRODA
  BIOLOGIA
  PRZYRODA
  FIZYKA
  RELIGIA
18 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH "WARS I SAWA"