Opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole objęci są wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów:

ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi  - wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 • z niepełnosprawnością;
 • z niedostosowaniem społecznym;
 • z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym;
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydane przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną;

oraz uczniów:

 • z zaburzeniami  zachowania lub emocji;
 • ze szczególnymi uzdolnieniami;
 • ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się;
 • z deficytami  kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z chorobą przewlekłą;
 • z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;
 • z trudnościami adaptacyjnymi  związanymi  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z wcześniejszym kształceniem za granicą;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;
 • wspieraniu rodziców  i nauczycieli  w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i dydaktycznych;
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli  w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom:

 • nauczyciele;
 • wychowawcy;
 • specjaliści w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, pedagodzy wspomagający i terapeuta pedagogiczny;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć:

 • z psychologiem szkolnym
 • korekcyjno-kompensacyjnych
 • dydaktyczno-wyrównawczych
 • rozwijających  kompetencje emocjonalno-społeczne
 • rewalidacyjnych
 • logopedycznch
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;

Podczas wszystkich zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. W kontaktach indywidualnych z rodzicami omawiane są przyczyny trudności dziecka oraz podawane są konkretne wskazówki oraz przykładowe ćwiczenia do pracy w domu.