W przypadku potrzeby wypożyczenia książki z biblioteki szkolnej proszę o wiadomość w dzienniku Librus. Udzielę informacji, czy dany tytuł jest dostępny w bibliotece i umówię termin odbioru książki. Materiały są odbierane na portierni szkoły, bez wchodzenia na teren placówki.

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 dyżur bibliotekarza na terenie placówki odbywa się we wtorki i w czwartki od godziny 9:00 do godziny 13:30.

Godziny pracy biblioteki szkolnej w czasie nauki dzieci w szkole:

Poniedziałek 7:45 - 14:45
Wtorek 7:45 - 14:45
Środa 7:45 - 14:45 dzień wewnętrzny
Czwartek 7:45 - 14:45
Piątek 7:45 - 14:45

Regulamin biblioteki obowiązujący w okresie epidemii COVID 19

Na podstawie:

 • art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 479).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1389);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1394);
 • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
 • Zaleceń Biblioteki Narodowej w sprawie bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach.

Zasady korzystania z biblioteki związane z zapobieganiem szerzenia się epidemii COVID 19:

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 • W bibliotece, jako w ogólnodostępnej przestrzeni zamkniętej, wymagane jest noszenie maseczek przez czytelników.
 • W celu sprawdzenia, czy dana publikacja jest dostępna do wypożyczenia zalecany jest kontakt
 • za pomocą wiadomości w dzienniku Librus.
 • W bibliotece może przebywać maksymalnie 4 czytelników, zachowując między sobą dystans społeczny co najmniej 1,5 metra odległości.
 • Materiały czytelnicze zostają wyłączone z wolnego dostępu do regałów. Zbiory udostępnia pracownik biblioteki, zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki.
 • Uczniowie nie powinni samowolnie wymieniać się materiałami między sobą. Książki, zwrócone przez czytelników, pozostają przez 48 godziny (2 dni) w wydzielonym miejscu biblioteki.
 • Po upływie tego czasu materiały wracają do obiegu bibliotecznego.
 • Uczniowie, w miarę możliwości, odwiedzają czytelnię lub centrum komputerowe
 • w zorganizowanej grupie według przyjętego planu w celu ograniczenia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 • Biblioteka jest wietrzona co najmniej raz na godzinę oraz systematycznie dezynfekowana.
 • Na terenie biblioteki przestrzegane są ogólne procedury przeciwepidemiczne, obowiązujące w szkole.

Ogólne zasady wypożyczalni:

 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko 1 lekturę) na 2 tygodnie.
 • W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 • Książkę należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić ten sam tytuł lub inny uzgodniony z bibliotekarzem.
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) w trakcie roku szkolnego zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie, potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.
 • W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia i picia.

Zasady udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom klas 1-8:

 • Podręczniki są własnością Szkoły.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.
 • Według zaleceń MEN podręczniki mają być użytkowane przez co najmniej 3 lata szkolne.
 • Uczniowie zobowiązani są do szanowania podręczników (obłożenia podręcznika i niedokonywania w nim wpisów).
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzic ucznia zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz i przekazać go Szkole.
 • Przez zniszczenie podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z materiału.
 • Płyty dołączone do podręczników podlegają zwrotowi. Nie należy ich odrywać od zestawu.
 • Podręczniki należy zwrócić w wyznaczonym terminie, najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Jeżeli uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego powinien rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 • Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.