DOKUMENTY SZKOŁY
1  STATUT   
2  PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  
3  REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  
4  REGULAMIN ŚWIETLICY w okresie epidemii COVID-19
5  REGULAMIN BIBLIOTEKI w okresie epidemii COVID-19
6  REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
7  REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
8  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
9  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
10  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  
10  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
11  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
12  REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
13  PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB
TOK NAUKI