DOKUMENTY SZKOŁY
1  STATUT   
2  PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  
3  REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  
4  REGULAMIN ŚWIETLICY w okresie epidemii COVID-19
5  REGULAMIN BIBLIOTEKI w okresie epidemii COVID-19
6  REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
7  REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
8  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
9  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
10  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  
10  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
11  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
12  REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
13  PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB
TOK NAUKI
14 PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SP 158 im. J.KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE
15 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA:  
  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
  MATEMATYKA
  JĘZYK POLSKI
  HISTORIA
  JĘZYKI OBCE
  GEOGRAFIA
  CHEMIA
  WOS
  ETYKA
  PLASTYKA
  TECHNIKA
  MUZYKA
  BIOLOGIA
  PRZYRODA
  FIZYKA
  RELIGIA
17 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH "WARS I SAWA"